THEOLOGICKÁ REVUE vyšla poprvé v roce 1929, kdy byla vydána ústředím církve československé pod původním názvem NÁBOŽENSKÁ REVUE ČESKOSLOVENSKÉ CÍRKVE a role šéfredaktora se ujal profesor novozákonní vědy PhDr. et ThDr. František Kovář. V úvodu prvního čísla lze, mimo jiné, číst:

„První valný sjezd delegátů československé církve, konaný v prvém výročí založení církve 8. a 9. ledna 1921 v Praze, se usnesl také, aby byla vydávána náboženská revue, dále aby byla vydávána knihovna náboženských a theologických spisů a konečně, aby bylo upraveno theologické studium naší církve.

…Úkolem revue jest, uveřejňovati odborné články o otázkách, důležitých pro vnitřní vývoj, ideovou a myšlenkovou práci církve a tím i pro poslání církve v našem národě: budovati život v československém národě, soukromý i veřejný, na náboženském základě a tvořiti náboženskou kulturu československou.

…Je také důležito a pro myšlenkovou tvorbu náboženskou nutno, znáti, co se píše a tiskne, tvorbu náboženskou, filosofickou, vědeckou, uměleckou, pokud má význam pro naše dílo a zaujímati k ní stanovisko. I to chce revue činiti.“

(V Praze v dubnu 1929. Redakce.)

Takto nastavenou linii časopis pěstuje v celé historii svého vydávání. Je pochopitelné, že se tato linie během času upřesňovala. Název revue se v průběhu dvacátého století dvakrát změnil. Poprvé v roce 1968, kdy byla vydávána pod názvem THEOLOGICKÁ REVUE CČS(H). V roce 1991 převzala její vydávání Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a název revue se změnil podruhé. Stala se akademickým časopisem, má ale široký přesah směrem k aplikované vědě. Časopis naleznete pod zkráceným názvem THEOLOGICKÁ REVUE. Je aktuální a živě reaguje na potřeby současné vědy a společnosti.

THEOLOGICKÁ REVUE vychází čtyřikrát ročně. Je zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a od roku 2019 je zařazena v databázi EBSCO Publishing.

Redakce

Šéfredaktor: Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr. h. c.
Zástupce šéfredaktora: doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.
Odpovědný tajemník redakce: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

Redakční rada

prof. PhDr. Alexander Kolesnyk, DrSc. (Berlin)
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr. h. c. (UK HTF)
prof. ThDr. Karel Skalický, Th.D. (JČU TF)
prof. zw. Dr. hab. Czeslaw Glombik (Slezská univerzita Katowice)
prof. Dr. Peter Kónya, PhD., Dr.h.c. (Prešovská universita v Prešově, Prešov)
doc. Dr. Olexandr Bilash PhD (Užhorod State University, Užhorod)
doc. ThDr. Jiří Vogel, CSc. (UK HTF)
doc. ThDr. Kamila Veverková, ThD. (UK HTF)
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (UK HTF)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (MU FF)
ThDr. Petr Šandera, Th.D. (CČSH)
PhDr. Jiří Beneš, (FLÚ AV ČR, v. v. i.)
Dr. Peter Wörster (Herder-Institut, Marburg n/L.)
† prof. Dr. Thomas Kothmann (Universität Regensburg)
† Dr. Theol. Wolfgang Stingl (Institut für Kirchengeschichte von Böhmen, Mähren und Schlesien, Nidda (SRN)
† prof. Hans-Dieter Döpmann (Berlin)

Typografie a design

Typografie a desing: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
Obálka: Josef Karhan
Tisk: PBtisk a.s.
ISSN 1211 7617